X

Fiscale kalender

Fiscale kalender

 • 20/02/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van januari.
 • 28/02/2017 Voorafbetalingen boekhouding kalenderjaar
  Aanvraag tot wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen (terugbetaling, overdracht naar volgend aanslagjaar, overdracht naar een andere rekening bij een materiële vergissing, aanwenden voor de betaling van een andere belastingschuld).
 • 03/03/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: betaling van voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2016.
 • 15/03/2017 BTW
  Btw-plichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling: mogelijkheid om vóór 15 maart te opteren voor de normale regeling. De optie moet per aangetekende brief gebeuren en heeft uitwerking op 1 april (art. 5 § 2 KB nr. 2).
 • 15/03/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in februari betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/03/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van verschuldigde btw voor de verrichtingen van februari.
 • 31/03/2017 BTW
  Btw-plichtigen en leden van een btw-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige btw-plichtigen noch de btw-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse btw-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar 2016 indien de jaaromzet 250 EUR overschrijdt) (art. 1 BTW-KB nr. 23). Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen en hun klantenlisting een nihil-klantenlisting is.
 • 31/03/2017 Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
  Betaling van de kwartaalbijdrage.
 • 01/04/2017 BTW
  Indien vóór 15 maart 2017 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoegetreding op 1 april.
 • 05/04/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2016 betalen.
 • 10/04/2017 Voorafbetalingen boekhouding kalenderjaar
  Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 14/04/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/04/2017 BTW
  Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.
 • 20/04/2017 BTW
  Maandaangifte m.b.t. de handelingen van maart en kwartaal aangifte 1. Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
 • 28/04/2017 RSZ
  Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal.
 • 28/04/2017 Vakantiegeld van de arbeiders
  Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.
 • 05/05/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2016 betalen.
 • 15/05/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 22/05/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.
 • 31/05/2017 BTW
  Indien de jaaromzet in 2016 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).
 • 05/06/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2016 betalen.
 • 15/06/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/06/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.
 • 30/06/2017 Fiches opstellen
  Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.
 • 30/06/2017 Fiches opstellen
  voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.
 • 30/06/2017 Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen
  Betaling van de kwartaalbijdrage.
 • 30/06/2017 Vennootschapsbelasting en RPB (*)
  Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2016 afsluiten.
 • 01/07/2017 BTW
  Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2016 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2017 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).
 • 05/07/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2016 betalen.
 • 10/07/2017 Voorafbetalingen boekhouding kalenderjaar
  Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 14/07/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/07/2017 BTW
  Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni en kwartaal aangifte 2. Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
 • 31/07/2017 RSZ
  Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.
 • 31/07/2017 Vennootschapsrecht (*)
  Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).
 • 04/08/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2016 betalen.
 • 10/08/2017 BTW
  Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomer tolerantie).
 • 14/08/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 21/08/2017 BTW
  Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli. Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
 • 05/09/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2016 betalen.
 • 08/09/2017 BTW
  Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).
 • 15/09/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/09/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.
 • 29/09/2017 Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen
  Betaling van de kwartaalbijdrage.
 • 29/09/2017 BTW
  Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2016 in een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • 01/10/2017 BTW
  Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).
 • 05/10/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2016 betalen.
 • 10/10/2017 Voorafbetalingen boekhouding kalenderjaar
  Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 13/10/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/10/2017 BTW
  Maandaangifte m.b.t. de handelingen van september en kwartaal aangifte 3. Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen.
 • 03/11/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.
 • 15/11/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/11/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.
 • 30/11/2017 BTW
  Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2018.
 • 05/12/2017 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.
 • 15/12/2017 BTW
  Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2018 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).
 • 15/12/2017 Bedrijfsvoorheffing
  BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.
 • 20/12/2017 BTW
  Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.
 • 20/12/2017 Voorafbetalingen boekhouding kalenderjaar
  Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 22/12/2017 Bedrijfsvoorheffing
  Vennootschappen die in 2016 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.
 • 22/12/2017 BTW
  Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 3 BTW-KB nr. 1).
 • 29/12/2017 Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
  Betaling van de kwartaalbijdrage.