X

Fiscale kalender

Fiscale kalender

 • 20/02/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van januari.

  Centraal boek bijwerken.

 • 28/02/2018 Voorafbetalingen
  Aanvraag tot wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen (terugbetaling, overdracht naar volgend aanslagjaar, overdracht naar een andere rekening bij een materiële vergissing, aanwenden voor de betaling van een andere belastingschuld).
 • 05/03/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: betaling van voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017.
 • 15/03/2018 BTW
  Btw-plichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling: mogelijkheid om vóór 15 maart te opteren voor de normale regeling. De optie dient per brief gebeuren en heeft uitwerking op 1 april (art. 5 § 2 KB nr. 2).
 • 20/03/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van verschuldigde btw voor de verrichtingen van februari.
 • 20/03/2018 Statistiek
  INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.
 • 31/03/2018 BTW
  Jaarlijkse btw-listing overmaken.
 • 01/04/2018 BTW
  Indien vóór 15 maart 2018 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoege op 1 april.
 • 05/04/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017 betalen.
 • 10/04/2018 Voorafbetalingen (*)
  Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 20/04/2018 BTW
  Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.
 • 30/04/2018 Vakantiegeld van de arbeiders
  Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.
 • 04/05/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.
 • 22/05/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.
 • 31/05/2018 Aangifte in de personenbelasting
  Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen. Dit geldt niet voor de belastingplichtingen vermeld in art. 308, § 3 WIB.
 • 31/05/2018 BTW
  Indien de jaaromzet in 2017 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).
 • 05/06/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.
 • 20/06/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.
 • 30/06/2018 Verantwoording bedrijfskosten
  Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.
 • 30/06/2018 Idem
  voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.
 • 30/06/2018 Vennootschapsrecht
  Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 voor te leggen aan de algemene vergadering.
 • 01/07/2018 BTW
  Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2016 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2017 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).
 • 05/07/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.
 • 10/07/2018 Voorafbetalingen
  Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 20/07/2018 BTW
  Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
 • 31/07/2018 Vennootschapsrecht
  Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).
 • 31/07/2018 Sociale balans
  Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.
 • 03/08/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.
 • 10/08/2018 BTW
  Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).
 • 20/08/2018 BTW
  Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).
 • 05/09/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.
 • 08/09/2018 BTW
  Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).
 • 20/09/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.
 • 28/09/2018 BTW
  Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2017 in een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • 01/10/2018 BTW
  Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).
 • 05/10/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.
 • 10/10/2018 Voorafbetalingen
  Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.
 • 22/10/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.
 • 05/11/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.
 • 20/11/2018 BTW
  Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.
 • 30/11/2018 BTW
  Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.
 • 05/12/2018 RSZ
  Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.
 • 13/12/2018 BTW
  Aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).
 • 20/12/2018 Voorafbetalingen
  Voorafbetalingen (VA4) storten om een belasting vermeerdering te vermijden.
 • 24/12/2018 BTW
  Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).